ŽIVÉ NÁSTRAHY !!! NEPOSÍLÁME !!! - ODBĚR POUZE NA NAŠÍ PRODEJNĚ
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 499,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Jak nakupovat
  3. Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží obchodní společností Cyril Huk se sídlem Plandry 59, 588 41 Vyskytná n. Jihlavou, identifikační číslo: 68751991 (dále jako „prodávající“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bigfish-jihlava.cz.

Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

1. Záruka na zboží

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce;

1.1.2. Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4. Vyhovuje zboží požadavkům právních předpisů.

1.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to v provozovně Rybářské potřeby BIG FISH, Žižkova 89, 58601 Jihlava.

2.3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu popř. jiným věrohodným způsobem (číslo objednávky atd.).

2.6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.2. Záruční doba pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.3. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.2 tohoto reklamačního řádu.

3.4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající nezodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

3.6. Prodávající je povinen rozhodnut o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odpornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.7. Je-li reklamace uznaná za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamce.

3.8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

3.9. Pokud se vada projeví v prvním roce od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1. Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:

4.1.1. Je-li vada na zboží v době převzetí a je-li na takovou vadu sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4. Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře požívání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.6. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.7. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.8. Poškozením v důsledku vyšší moci.

Adresa provozovny (pro doručování/vyřizování reklamace): Rybářské potřeby BIG FISH, Žižkova 89, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty: bigfish-jihlava@email.cz, tel. 774310445

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3. 5. 2018.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz